W związku z  aktualizację w systemie Geo-Info stawek opłat za udostępnianie materiałów PZGiK. Informuję, że od godz. 12.00 dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 03 stycznia 2022 r. i.KERG i i.Wniosek Miasta Elbląga będą niedostępne.

Na mocy art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 2021 r., 964), z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku ze zmianą stawek podstawowych zmianie podlegać będą wszystkie opłaty za udostępnianie materiałów PZGiK.

21 września 2021 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wystosował do wszystkich Starostów/Prezydentów Miast pismo KN.540.33.2021 dotyczące występowania przypadków dokonywania poprawek w operatach już przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W treści pisma Główny Geodeta Kraju wskazał, że takie działania są niedopuszczalne i niezgodne z przepisami prawa.
Przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. Jeżeli po przyjęciu do zasobu w operacie zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy lub omyłki, to ich poprawa może nastąpić jedynie poprzez zgłoszenie i realizację nowej pracy geodezyjnej.

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 42 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów  sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U.2020.1429 ze  zm.), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych w postaci papierowej tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r., dla prac zgłoszonych po wymienionym wyżej terminie, jedyną obowiązującą formą opracowania  operatów technicznych, przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będzie postać elektroniczna w formacie pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Zwracamy się z prośbą o podpisywanie operatów technicznych przekazywanych w postaci elektronicznej wewnątrz pliku PDF tzn. podpisem otaczającym PAdES.
Powyższe, dotyczy także operatów technicznych w postaci analogowej składanych po tym terminie „po poprawie” z ponownym zawiadomieniem.
Zachęcamy do korzystania z formy elektronicznej przy przekazywaniu wyników zrealizowanych prac geodezyjnych do MODGIK w Elblągu niezależnie od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej.

 

W związku z pismem Głównego Geodety Kraju znak NG.OiL.071.28.2021 z dnia 26 lipca 2021 r. dotyczącego rejestru prac geodezyjnych pod kątem terminu zakończenia tych prac oraz przeprowadzonej analizie tych prac przez MODGiK w Elblągu w latach 1996 do 2020 proszę o informację do dnia 15 września 2021 r. czy prace geodezyjne w tych latach są dalej kontynuowane. Jeśli nie, to proszę o informacje o ich o anulowaniu.
W razie braku odpowiedzi na powyższą informację MODGiK w Elblągu dokona anulowania prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., których realizacja powinna zostać zakończona zgodnie z informacją umieszczoną w zgłoszeniu pracy geodezyjnej.
Dnia 7.09.2021 r.
Katarzyna Strojek
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu